سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مؤسسه سوره تهران 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی و ریشه های آن 
تدریس 
مؤسسه آموزش میراث فرهنگی تهران 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی و ریشه های آن 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد مرکزی 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی انقلاب