قوه حکم سیاسی
41 بازدید
محل نشر: راهبرد توسعه » بهار 1386 - شماره 9 (38 صفحه - از 241 تا 278)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این گفتار مروری است بر شش منبع ذیل: «مفهوم سومی از آزادی: حکم و آزادی در نظریات کانت و آدام اسمیت XE "فلیشاکر، ساموئل: مفهوم سوم آزادی: حکم و آزادی در نظریات کانت و آدام اسمیت" »، ساموئل فلیشاکر XE "فلیشاکر، ساموئل" . «فلسفه در زمانه روح گم گشته: جستارهایی در باب نظریه معاصر XE "بینر، رانلد: فلسفه در زمانه روح گم گشته: جستارهایی در باب نظریه معاصر" »، رانلد بینر XE "بینر، رانلد" . «درجات گفتمان: فلسفه، علم اجتماعی و علم سیاست XE "گانل، جان جی.: درجات گفتمان: فلسفه، علم اجتماعی و علم سیاست" »، جان جی. گانل XE "گانل، جان جی." . «گفتار و عمل سیاسی: احیای جایگاه مسئولیت انسانی XE "جاردین، موری: گفتار و عمل سیاسی: احیای جایگاه مسؤولیت انسانی" »، موری جاردین XE "جاردین، موری" . «مدعیات شم عامه: مور، ویتگنشتاین، کینز و علوم اجتماعی XE "کوتز، جان: مدعیات شم عامه: مور، ویتگنشتاین، کینز و علوم اجتماعی" »، جان کوتز XE "کوتز، جان" . «حکم انسان و سیاست اجتماعی: عدم قطعیت گریز ناپذیر، اشتباه اجتناب ناپذیر، بی‌عدالتی احترازناپذیر XE "هموند، کنث آر.: حکم انسان و سیاست اجتماعی: عدم قطعیت گریز ناپذیر، اشتباه اجتناب ناپذیر، بی‌عدالتی احترازناپذیر" »، کنث آر. هموند XE "هموند، کنث آر." [1].